February 2012 San Nicholas, Santa Barbara, Santa Cruz - Viejo